رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

راهکار شرکت های هلدینگ

مشکلات متعدد ساختاری و مدیریتی دربسیاری از سازمان هاي بزرگ و مواجهه با تغییرات سریع فناوري، رقابت شدید جهانی و پویایی صنعت، بکارگیري ساختارهاي هلدینگ را در ایران به دنبال داشته است که نقش بسیار مهمی در توسعه و اقتصاد کشور ایفا می کنند.
تجارت ،کسب و کار و تولید در دوران کنونی از چنان ناپایداري و پیچیدگی برخوردارند که بسیاري از سازمان هاي بزرگ را بر آن داشته است تا براي بالابردن توانمندي وافزایش سودآوري، فعالیت گروهی با شرکت هاي همسو و مکمل را با ایجاد شرکت هاي هلدینگ محقق سازند.
برخی از دانشمندان معتقدند که ساختار هلدینگ کاراترین شیوه ای است که براي کنترل و مدیریت توأم چند واحد که تاکنون مستقل بوده اند، ابداع شده است.
یکی از ویژگیهای بارز شرکت های هلدینگ، زنجیره ارزش آنهاست که به جای ایجاد کسب و کار مستقیم در شرکت، مالکیت سهام شرکت های دیگر را در اختیار می گیرند. در واقع هلدینگ یک شرکت سهامی است که نقش اصلی آن مالکیت بر سهام دیگر شرکت ها است.
خاستگاه فلسفی طرح شرکت هاي مادر تخصصی (هلدینگ) پی ریزي رویکرد و ارائه الگویی است که تحت آن مزایاي شرکت هاي بزرگ از قبیل دسترسی به قابلیت هاي گسترده، به اشتراك گذاري منابع ، صرفه جویی در مقیاس، شهرت و اعتبار، به همراه ویژگی ها و زیبایی هاي شرکت هاي کوچک مانند خلاقیت ، علاقه مالکانه ، سرعت و انعطاف پذیري به طور توام ایجاد شود. همچنین برای افزایش کارایی هلدینگ، امکان برقراري نظام هم افزایی بین شرکت هاي زیر مجموعه مد نظر قرار می گیرد.
با توجه به نقش ستاد مرکزی هلدینگ در برنامه ریزی، هدایت و اجرا (به منظور افزایش بهره وری سازمان) و استقلال عملکرد شرکت های زیر مجموعه، نه تنها نیاز به سیستم های خاص منظوره مالی و سرمایه گذاری احساس می شود، بلکه لزوم بکارگیری سیستم های پیشرفته برنامه ریزی و نظارت برعملکرد مجموعه نیز مشخص می گردد .
شرکت بهینه ایران بر این باور است که اداره ی شرکت ها به صورت هلدینگ با توجه به گستردگی فعالیت های شرکت های گروه و پیچیدگی فرآیندهای کنترل مرکزی بدون بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات غیر ممکن است.
این شرکت در جهت روان سازی ، شفافیت ، سرعت در عملیات و یکپارچه سازی فرآیندها و داده ها با بهره وری کامل، با تکیه بر سابقه بیست ساله در ارائه راهکارهای نرم افزاری و تجربه دوازده ساله در طراحی و پیاده سازیERP دانش بنیان بومی، موفق به طراحی و تولید سیستم جامع مدیریت و برنامه ریزی منابع سازمان چند شرکتی (Multi Company ERP) شده است که متناسب با نیاز شرکت های هلدینگ پیاده سازی می شود.
سیستم به گونه ای استقرار می یابد که عملیات شرکت های گروه را به صورت مستقل، و برنامه ریزی و کنترل در سطح هلدینگ را به صورت متمرکز، تحت پوشش قرار داده و امکان نظارت و ارزیابی عمکرد شرکت های زیر مجموعه را فراهم می آورد.

بالا