رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

وقتی پیشنهاد پُست مدیریتی جدید به شما داده می شود، هیجان زده شده و احتمالا در قبول یا رد آن دچار تردید می شوید. موقعیت شغلی جدید می تواند موجب خروج شما از محدوده امن تان شده و همین امر کمک زیادی به پیشرفت تان کند.

اگر در مورد پذیرشچنینپیشنهاد ترفیعی کاملا مطمئن نیستید، با ما همراه باشید تا 10 نشانه از آمادگی برای پذیرش سمت مدیریت را بررسی کنیم:

1- اگراز جانب گروه همکارانتان، مورد احترام هستید و آنها شما را دوست دارند، به این معنی است که آنها شما را بعنوان فردی وظیفه شناس، اخلاق مدار و حرفه ای میشناسند و این به معنی است که شما آماده اید تا سِمت جدید را بپذیرید.

2- آیا همواره از همکاران خود راجع بهفرایندهای شرکت، نحوهکسبدر آمد آن و وضعیت رقابت در بازار پرسجو میکنید؟

این به این معناست که شما در مورد جزئیات نحوه کارکرد محل کارتان کنجکاوید و این یکی دیگر از نشانه های آمادگی پذیرش پست مدیریت از جانب شماست.

3- اگر از رفتار و تصمیم گیری مدیران خوب و بد شرکت درس های مهمی را یاد گرفته اید، پس می توانید مدیر خوبی باشید.

4- اگر با سایر بخش های شرکت ارتباطات خوبی ایجاد می کنید و به دنبال ایجاد همکاری بیشتر در بخش های مختلف هستید، پس شما می توانید آماده پذیرش سمت جدید شوید.

5- آیا برای خودشناسی و شناخت سایر انسان ها تلاش زیادی میکنید؟ این مسئله در مدیریت موفق شما در آینده تأثیر بسزایی دارد و نشان دهنده این است که شما اکنون آمادگی مدیریت را دارید.

6- آیانظرات شمادر مورد فعالیت های همکارانتان برای آنها اهمیت دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، نشان می دهد که شما اطلاعات خود با دیگران را به اشتراک می گذارید و این مسئله نکته قوتی برای یک مدیر است.

7- اگر افراد بخش های دیگر سازمان، بر این باورند که همین الان هم مدیریت بخشی از کارها را با شماست، پس نشان می دهد که به اندازه کافی از فرایند های شرکت اطلاع دارید و در عین حال با سایر بخش ها نیز همکاری می کنید.

8- اگر همین حالاهم ایده هایی برای بهبودفرایندهای کاریسازمانبا هدفصرفه جویی در وقت، انرژی وبودجهدارید، پس برای مدیریت آماده اید.

9- اگر برای شنیدن صحبت های همکارانتان گوش شنوا دارید و حتی برای پاسخ به پرسشهایشان، با کمال میل کارتان را متوقف کرده و به آنها کمک می کنید، این نشان از آمادگی شما برای پذیرش سمت مدیریت جدید دارد.

10- آیا پتانسیل های دیگران را به خوبی تشخیص داده و تلاش می کنید آنها را در راستای به کار گیری هرچه بهتر قابلیت هایشان، همراهی کنید؟ پس در این صورت بدون شک آمادگی پذیزش پست مدیریت را دارید.

بالا