رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

یکی از صنایع بزرگ و زیربنایی کشور ، صنایع برق و الکترونیک است که ارائه راهکار بهینه برای آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

پیاده سازی به روشها برای این صنعت، در کنار سایر توانمندیهای شرکت، ما را قادر ساخت تا نسخه ویژه ای از سیستم های جامع برنامه ریزی منابع سازمان برای صنایع برق و الکترونیک ارائه نماییم که با موفقیت در چندین شرکت تولیدی و بازرگانی پیاده سازی شده است .

این سیستم کلیه فرایندهای زنجیره تامین، مدیریت تولید، مدیریت منابع انسانی، مدیریت منابع مالی و مدیریت ارتباط با مشتریان را پوشش داده و امکان برنامه ریزی و مدیریت موثر مجموعه را فراهم می سازد .

از ویژگیهای اختصاصی این سیستم می توان به ارائه راهکاری برای استفاده از قطعات جایگزین در BOMهای تحقیقاتی و تولیدی نام برد که به خصوص در صنعت الکترونیک از جایگاه ویژ ه ای برخوردار است.

بالا